Политика за Животна Средина

Бисер травел“ целосно ги почитува важечките национални, законски и други барања од областа на заштита на животната средина;

„Бисер травел“ обезбедува континуирана обука, едукација и поттикнување на вработените во правец на подигање на еколошката свест и одговорност, како и за реагирање во случај на настанување на вонредна состојба;

„Бисер травел“ го следи функционирањето на Системот за управување со животна средина со цел континуирано унапредување и заштита на животната средина;

„Бисер травел“ се стреми кон промовирање и усвојување на политиката за заштита на животната средина од страна на добавувачите и соработниците;

„Бисер травел“ врши контрола на работните процеси заради обезбедување ефикасност на мерките за заштита на животната средина;

„Бисер травел“ се стреми кон ефикасно искористување на енергијата, со цел зачувување на природните ресурси;

„Бисер травел“ континуирано ги намалува негативните последици од сопствените активности по животната средина;

„Бисер травел“ промовира и поттикнува размена на знаења и искуства од областа на заштита на животната средина со други деловни субјекти од Македонија и странство;

Раководството на „Бисер травел“ периодично извршува контрола на политиката и на целите за животната средина;

„Бисер травел“ го поддржува Системот за управување со животната средина во согласност со барањата на меѓународниот стандард ISO 14001:2015;

Врвното Раководството на „БИСЕР ТРАВЕЛ“ го дефинира контекстот на организацијата и обезбедува мотивираност, вклученост и посветеност кон остварување на целите за животната средина.

„БИСЕР ТРАВЕЛ“ се стреми навремено да ги идентификува ризиците во однос на животната средина и можностите за континуирано унапредувње на Системот за управување со животната средина. 

 

Управител
Игор Костовски 

Скопје, 27.12.2016
Верзија 02